Мобильная версия сайта |  RSS
 Обратная связь
DrevLit.Ru - ДревЛит - древние рукописи, манускрипты, документы и тексты
   
<<Вернуться назад

ПОПОВ А. Н.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧЕРНОГОРИЮ

ПРИЛОЖЕНИЯ

V

СУДЕБНИК ЧЕРНОГОРСКИЙ

Петар Божиею милостию Православный Митрополит Црногорский, Скендерийский, Зетский и Приморский

Во имя Господа нашего Иcyca Христа, аминь.

Находечи се мы Главари и Старешине и остала наша брача из свакога племена и нахие, свободне области Црнегоре и Брдах на единокупный сабор и виечу у монастыр Станевиче, 1798 года Октовриа 18-го дана, сви единогласно и договорно установисмо закон и уредбу 1 по коиема се унаприед можемо владати и управляти на изглед прочие народах од света, а то како ниже у 33 пункта, саборно учиненоме, по реду изговара.

1.

Призиваючи великога Бога у помочь, и на обрану нашу потврдисмо едным гласом свиколицы 2 писмо [282] наше, у име единства нашега, Августа 6, то есть на дань Преображения Христова 1796 године на Цетине учинено, тое се при овой книги находи и тако у истоме писму свакога издайника 3 вечноме проклетству и анафеми предадосмо и од сваке чести и поштеня братскога одлучисмо; тако и у овоме садашнему 4 потврдисмо и сувише 5 рекосмо да такога общенароднега крвника 6 и вес негов дом измечу 7 нас искоренимо и да од нега 8 трага не оставимо.

2.

Будучи единство, мир, тишина и сваки добри поредак ниe могуче уздржати, ако верху 9 злога и самоволнога чоека небы каштига 10 было, тогаради рекосмо, и зароку 11 учинисмо, ако по да нас Церногорац убие брата нашего Чрногорца, ал Берчанина, или Берчанин Црногорца без едне кривице и нужде, нег од силе, и опачине 12 да се такви убоица не може никаквим благом откупити, но ако се ухвати, да буди обешен, али камением побиен, али огнем из пушаках разнесен. [283]

3.

Ако тога убивалца небы могли ухватити, негобы изван наше границе у тучу землю побегао, то негово имуче да се има, све от мала и до велика, проциенити штогод 13 на негов дио 14 може дапанути 15 и от тога половину дати ономе, коему буде зло учиню, а другу половину за глобу 16 Земальску узети.

4.

Такви убоица и Земальский неприятель и крвник никада повратка не може на свою старину, ни у друго место мечу нама, имати; коилиби Црногорац, оли Брчанин тога злочинца 17 примио и код себе держао, или га братио 18, и бpaниo 19, или таио, и не ухватио, пощо чуе и разумие злочинство щое учинио, таквога еднако черат 20 и кастигат како и самога убивальца, будучи се негов друг и бранитель учинио, почему зли люди кад не буду имали бранителях, нече имат якости 21 чинити зло какогу се научили, обранители нече 22 злочинце бранити када за них стану плачати, и суду отговарати. [284]

5.

Ови рукоставник 23 и убоица акоби се и кад у коему драго 24 место ухватити оли убита мога, то рекосмо да го найкрадни 25 Црногорац оли Бржанин еднако убити може, колико и они, коемуе он брата yбиo, и тако да се пребие едан за другога, а прави да неможе на место кривца платити.

6.

Ако кои пушком 26 оли ножем рани кога, у свачу 27 кадасе инатом 28 и прицом 29 ако чеса заваде, то да се имаю пред судом довести, и да суд с почетка разбере све пореду, кои е започео инат и свачу, за коюли ствар 30 и нужду, и коле први започео бой чинити и оруже прихватати противо своега брата Црногорца и вриеме када суд меже рассудити такое ствари и више, и кадое забранено да се не чини бой, и самоволно освета 31; тако дакле познавши сви какое было, и колико се кои у кривиду находи 32, клетовати 33 рану [285] према чеса буде праведно, разбираючи и остале от еднога или убоице у чинене caгpеxe поставити кастиг чесе пристаяло буде.

7.

Кои Црногорац оружем оли дрвом оли каменом удари, и рани на правду Божию кога от силе и опачине 34 да се юнак назове, че прилике 35 и потребе 36 от юначества ние на таковога, да се рана и глоба двострука 37 суди.

8.

Ако так удари кои брата Црногорца, ногом или камишем 38, такви да плати за они ударац цекинах петдесет, а глобе Црногорцима цекинах петдесет, а колига они yбиe пошто буде ударен, за нега до поговара ниe, колико ни залупежа 39 кои украчу 40 погине.

9.

Моглоби се досадити 41 да се коме пушка омакне 42, оли коим другим начином да нехтечи 43 чоека рани, [286] или yбиe, како се то на много места догачало 44 но такво зло пристои судом лиечити 45, коликосе боле учинити може.

10.

Ако кои убие чоека напастника 46 врху себе бранечи се я заклинаючи га Богом, да се от нега проче 47, а он не устути него преко 48 тога потне 49 и то зло валя 50 судом лиечити, како и оно нехотице учинено.

11.

Кои чоек узме тучу жену, и за жива мужа или уграби девойку, коюму не буду девоячки родители, оли свойта и близака; девоячка када родителях живиех нема, по обичаю и закону Христианскому дали, такви да се има черати 51, како беззаконик, и грабитель туче деце, и да му стана 52 у нашу землю ниe, а негово имуче да се проциени, и раздиели, како и онога, кои самосилно чоека yбиe.

12.

Кои поп венча чоека с женом и за жива мужа, [287] али с девойком уграбленом насилу, или с другом кои закон недопуштае венчати, такви да будет лишен Священства и прогнан из нашега общества безчестно како беззаконик, и проклети хулител, и попирател Закону Божия, и како губител душ Християнских.

13.

Ако лупеж погине 53 оли се рани идучи украчу, да занега поговора 54 ниe, будучи сви договорно рекосмо дагасва земля биe еднако, како и рукоставник.

14.

Коя се лупещина наче од приед неголие 55 вера и зарука, мечу нама на Цетине 1796 годища на Преображение, Августа шесте ден утварчена, такве лупештине да се имаю судит по старому обичаю, а щосе наче у ово вриеме од стече 56 и преко вере и за руке досад украдено, оли што поданас кои лупеж украде, то да будет извершено како сетенция наша прошлога годища на Госпощине учинена изговора, то ест: заговедо мало оли велико осудбине 57 цекинах дванайст, а глобе земалске цекинах десет.

За едно улище пчелах равним начином, како и [288] за едно говедо и осудбина и глоба, де се има судит и подмирит 58.

За брава малога или великого осудбине талерах пет, а глобе талерах десет.

За покраче изкуче, оли из обора, и остале различите лупештине разбираючи едно по едно редом, и циенечи колико коя ствар асприх валя 59, пак напрема циенe поставити приличну глобу, и осудбину, например речи, коя ствар едан грош валя, на то нека буде осудбине грошах пет, а глобе грошах десет.

Ово се разумие за сваку покрачу из куче и изван куче украдену и понесену, неспоминючи диете лудо 60 коебы што от детинске лудости учинило, оли друго челяде, кое нейма здраве свиести, и памети.

15.

Кои чоек хоче поданас продатати кучу али бащину 61 али виноград, или метех и дубраву, или остало свое недвижимо имуча, нека найправо пита и понуди свою близику пред сведоцыма, пак ако небы хчела близика купити, нека понуди, мергинаша 62, небили ни он хтео купити, тада слободно нека продае, коме може у свое село, или у свое племе, само валя да учини книгу [289] наймане пред три пощена седока, какое близику и меринаша нудио и како они ниесу могли купити, или како ниесу хчели купити. Акои буде книги писац, нека свое име и презиме подпише, такочер 63 године и ден од месеца, дасе чисто знаде, а кадае книга писана и на кое место, пред коиема именом и презименом седоцима, от коегасу племена были седоцы, и какосусе они подписали, оли неумиючи писат крсте учинили, завише вероване, какое продая по закону учинена и подпуно 64 плачена, а инако куповица неможе быт тверда.

Ово се говори за оне кои поданас хоче що куповати, а не за оне коесу досад куповали.

16.

Сваки кои има що искати или дуг или покрачу, оли преузам 65, и плиен, оли кою щету и похару 66, али осталу и какву малу оли голему 67 ствар, нека ище; судом и разлогом да буде подмирен, а сам да не узима ништа без руке от суда, а коли непослуша, кои быче подложен глоби и кастигу према 68 негове кривице колико заслужио буде.

Будучи све ово више писано соборним договором учинили и опет на данашни Августа седамнейсти ден, а 1803 года всеобщим собранием нашим [290] разгледали, и потврдили, за потребно судисмо приставити ниже следующе чланце.

17.

Знаючи да найвше зла и кровопролича у нашу землю с люпежчинах быва, и дасу уто найвече родительи криви, кои изпочетка нехоче свою децу на добра и пощена дела наставляти, ни у страху Божию садержаватий, него иой иощ неки уче и силую да туче 69 имение грабе и краду, и да свако зло и беззаконие чине, како щосу и они чинили, тога ради рекосмо и с овием капитулат стабилисмо 70: кои лупеж поданас украде вола или коня у коему драго место у Церну-гору и у Берда, оли у приморе нашима суседима, и брачи приморцыма, кои се находе у Цесарокралевской держави, да се та лупеж има черати еднако, како и убилац, кои самосилно без сваке кривице yбиe чоека; будучи када украде тучега вола или коня, он сву челяд од онога дома уцвиели 71 више неголида едно челяде заколе, а на влащито 72 сиромаш 73 кои другога вола и коня не имаду, нити су вриедни стечи 74 дуга купе, нако да продаду бащину или друго сиромашко имуче без коега живети немогут, а коли лупеж поданас украде брава, или кою другу ствар, коя валя колико [291] едан брав, то за првипут 75 да има платити како у четрнайсти капитул изговара, а коли се пак и друга пут у такву лупещину наче, да се има судити и кастигати како и они, кои самоволно убиство учини. Защосе веч лупежи подносити и трпити не могут, дакле нека сваки у наприед знаде щочега допанут 76 ако се у лупещини обрете, а родители нека свою децу уче, да смиром стое и нека се не лакоме на лупещину, кою су се научили ести от туче муке, що им сынови доносе, такочер и сваки домачин от куче, нека свою брачу и челяд на добри начин наставля, и учи да зло не чине, и да туче некраду, ер инако быче им жалост, када кои за злочинство буде от суда кастиган.

18.

За содержати с Приморцима мир и тишину соседску, кое приноси на oбиe стране взаймну корист и сречу, забранено е самоволство и освета, а що кои Црногорац имаде от Приморца искати, то нека ище по путу от суда 77, ер инако быче подложан кастигу, на исти начин како и они, коибо мечу нама смутню и зло у Црну-гору и у Брда чинио, щоли се тиче до мертвиех главах, о ранах коесу неки приморцы нашиема дужни, а у толико биче вриемеда сваки судом отговори и да плати колико се кои дужан [292] находи, само нека от наше стране зачевице 78 и самоволне освете не буде, коя може на непослушнога кастиг и теготу навести, а правителство, кои има от свиех нас поставлено быти, да управля общенародне после 79, быче у дужности зато и за све остала щобисе посад догодило мислити, дакле и сваки Црногорац оли Брчанин, некасе спомене да сам по себе без питаня суда и правителства ништа не чини.

19.

Познаное свакому да пазари служе за корист народа, и да се без пазарах живити неможе, али и то нека сваки знаде, да они имаю бит мирни и слободни без сваке смутне и кавге 80, на исти начин 81 како и церква, но будучи неразумни народ по своему самоволству нити едно, ни друго пази 82, него найвише и надеприце, и кавге пред црквом и на пазаре чини, от чеса не само пазари остаю смутно и народ жалостан врачаючи се натраг без своега удоволствия, него и црква Божия находисе поругана и обезчешчена, защо и сам Бог пошиле кастиг на такве народе, кои беззаконо и едному злочинству и мрзости живе, зато рекосмо и темелито 83 стабилисмо кои Црногорац оли Брчанин по овому нашему састанку 84 и договору [293] зачеде пред црквом, или накоиму драго пазару инад и кавгу, да се има такви хватать и суду земалскому предавать.

20.

Ни едан народ не може быти честит ни сречан у коему законитога суда и доброта правителства нема, и ни едно правителство без помочи народне стояти неможе, зато дакле сви народи у свиету на свако годище даю у общу мирию 85 порез 86, коликое у коему месту и держави речено, ато недаю за друго, него за caмиex себе, дасе на оне новце 87 держе правителство судницы, и войска кояче их от неприятелске напасти бранити, и чувати 88 от свакога злога и инакога страха. Да они могу мирно и без свакога страха, свое после одправляти и спокойно у мирночи живети; а какое инама то од найвише потребе, тако учинисмо, да свака куча дае на годище парах олити динарах шестдесет, будучи наш Преосвещени Господин Митрополит и кавалер Петар Петрович найпрви дао циели доходак освиех земалях Цетинскога монастира, коесе находе у Синячки читлук и ове новце да има сваки кнез с Главарима от свое Кнежине, свако годище собрати и на ден Рождества Пресвятыя Богородицы у монастыр на Цетиню, или де правителство [294] буде, доносити и од нега писмо узети, кое он може свою Кнежину приказати 89, нека сваки знаде какое и колико новацах предао, а на ове новце быче содержати люди коиче по законима судити.

21.

Находисе мечу нама людих, кои често за малу ствар позову другог на мейдан 90, али нече 91 да сами диеле юначство, него и едан и другий кликуе и купи войску све що више може, пак ето мейдан из пушаках докле начине, потолико носилах и за крв народ дасе и нихова деца колю, а мейданцие на страну здрави и весели, нити кои чине, нити приступа че може погинут. Тога ради нека сваки знаде, ако се посад наче такви мейданжия у нашу землю, быче кастигом от суда земалскога и от свиех нас черан, како злочинац и возмутитель народа.

22.

Када судцы седу на свое место судити ствари ниховому разуму и расуждению поднесене, прво валя 92 дасе спомену що они гласом народа по воли Божией за судце и управителе есу поставлени, не како наемницы, но, како отцы и прави любители, отечества.

Друго молити се Богу, да им даде просвещение [295] разума и силу мудрости, щое праведно свето и Богоугодно.

Трече пазити свое обещание и заклетву да не намиту 93 или по хайтеру 94 суде, него по правицы малому како и великому, ербо суд Божий есть.

Четврто слушати едне пак и друге стране разлоге редом и недопущавати парце оли речи давачие да едан другому уриечи улази 95 и прекида 96 говорене, него када први изговори, нека другий зачне говорити, и нека обоица говоре тихо, без инада и вике 97, како може писар, и сваки судац чисто нихове разлоге записати, и разумети, а че потреба буде коега припитати, да и опет каже, що ниe прва пут чисто изговоpиo, оли да ниe що заборавио 98 казати, то нека едан судац пита, а не свиколицы. И пощо oбиe стране на пуну 99 волю изговоре свеколике свое разлоге, тада нека се уклоне заучинити судцима место слободно, да они могут све по реду чисто разобрати, и сетенцию праведно по начину учинити, кояче се давати ономе комусе пристой, а друга еднака, при канцелярии правителства, у записну книгу оставляти.

23.

Ако кои судац зачне кога у суд седечи, бранити, немогучи доказать разлога и правице за чем га брани, [296] и неразбираюч мисли 100 свое дружине, него само дасе негова риеч брои 101, а не другога, кои правиe мисли имаде, и ко боли разлог от правице доноси, такви отвара себе и каже дае хайтерия 102, митник 103, и возмутитель суда, а не истинити судац и правитель народа; зато има быт не само прогнан и лишен вечно сваке Главарске чести и пощеня, него и сувише подложен жестокому кастигу, такочер и оно коиби, замито оли заприятелский хайтер или по своему неразумию, и не воздержанию и какве тайне открио и каза, що се управителство за обще народну корист, чини, или говори потайно и сокровено; ер ни едно дело не може напредовати жалоемим путем, кадасе мечу дружином издайник и шпион находи.

24.

Ако се наче, да кои судац заище или узме од кога мито, навлащито за оправдати кривца чоека, такви дасе има из суда безчестно прогнат.

25.

Кои чоек поданас обеча, или коему судцу даде мито, и акосе познаде, нече быти потреба искати надале 104, негоче он сам тием листом себе открити и [297] казат да нема правице ни разлога, супроч 105 онога с кoимce хоче пред судом правдати, и зато има быти осучен како кривац под арест, у тамницу, да стой за сваки цекин нечелю данах, а то мито, кое буде дао или обечао да поче у общу мириo, и дасе обеча, и даде соку 106 кои бы носочио унаприед судца митника из ониех Главарах, щосу по договору земальскому за суднике и правителю земальске поставлени, или осталога чоека кои бы и каквому судцу дао, оли обечао мито.

26.

Сваки мали и велики Црногорац и Брчанин остае у дужности 107 пощене и добре судце, коесмо доброволно изобрали и посогласию и договору за суднике поставили, слушати, почитовати и любити, и сваку честь истину свиема наносити; а колисе кои наче, да речене судце обезчести и осрамоти, то че свиех нас коисмо их поставили осрамотити, ими чемо таквога искат, да свиема за безчест и срамоту отговари.

27.

Када судцы небы еднаке воле и согласия были врху кое ствари 108 кою бы хчели судити, него едни овако, а [298] други онако рассуждавали, у такву згодуче 109 буде виши брой судацах, остае якост от разлога на ныхову страну, али да подуши реку, що они то без свакога мита и хайтера своием разумом познаю, дае праведно како говоре.

28.

Ако бы кои кулукчия 110 заметнуо немир и смутню мечу дружином, таквога не терпет, него умах послат дома, а искат од онога племена, коега бы послало другога на место негова добродетелна и у дружину погодна 111 чоека, тако чер отправити и непослушна, оли ленива и безбрежна кулукчию.

29.

Будучи како судцы и правители, тако и кулукчие на обще народни трошак 112 поставлени, да не пазе, ни работаю друго, него земалске после 113 и начине 114 да испуняю какоче быти у земли мир и тишина боля, почему ни едан не може бити слободан ходити за своима послима дома, оли на свое путове и трговине, него стояти до реченога времена на службу земальску верно, какосу на то и поставлени. [299]

30.

Када се коя мала оли голема щета от пахаре 115 жита, сиена, винограда, бостана 116 зграде 117, росадника оли коему драго ствари, укое племе нехотице учинена догоди, то остае Кнезу и Главарима от племена да прочиене и да чине похарнику, нека щету 118 без свакога далнега одмицаня 119 плати, а кои би силом и задорицом навлащито похарао, таквога суду земалскому объявит. Да буде кастиган, како злочинац и супротивник тишине земалске.

31.

Сваки коему би напасни чоек учинио кою малу оли велику пакост и щету, или пре узамом и дерачином 120, или другим самосилным начином, и грабителством нека прекаже суду земалскому, и некасе сам от свое воле несвети.

32.

Како свещеницы у Свечане дневи у церквама, такочер Кнезови и старешине от племена есу дужни свакога домачина от куче научити, и свакому говорити [300] да мирно у любави са сваким живе, да се Бога бое, и да зло говорити и чинити престану, и да се спомену и разумию ове сетенцие олити кастизие, коесмо сви договорно учинили верху свакога злочинца, и то нека сваки домачин от куче запамети, и cвоей челяди и децы каже, да се чуваю от кастига, от коега се нече мочи откупить, ако зло учине, будучи сентенция учинена за свакога проче неголие кои зло учинио, и свакому у наприед казана, да ни едан послиед не може речи ер ниe знао штое сентенция за кое злочинство изговара. Знаде дакле сваки защосмое сваколицы договорно, перво у монастырь на Станевиче учинили, пак опет на Цетине потврдили, и сувише щое манкало 121 приставили.

33.

Дужность свакога сына отечества веже 122 и понуча, да он буде веран и уздан 123 своему отечеству и да га ни едно благо и богатство от тога раздвоити неможе, нити га подмитит дасе назове издайник и неверник свое браче и отечества, и ову се дужность мы свиколицы находимо, будучи сви рачени и воспитани у едному отечеству, оли по несречи малое нас кои ову блажену и сваке чести и похвале достойну дужность познаемо, дай Боже! Що би она у познане наше cвиeмa дошла и що би ми прави сынови и любительи [301] дражайшега отечества совокупно и нераздвоено у наприед могли називатсе. Почему и потребно есть да како судцы и правительи тако и сваки, кои на обще народну своега отечества службу определен и поставлен будет, имаде найприче учинити заклетву от верности, по ниже писаному начину како се то чини мечу свием народима и у све велике и мале державе по свиету.

За сохранити и удержати све ово више писано и на тридесет и три члена раздельно, учинисмо свиколицы заклетву, целуючи честнии животворящий крест и святое Евангелие, притом и святые мощи Великомученика Пантелеймона на Цетине Августа 17 числа 1803 года под знаменем всеобщего Баряка.

Комментарии

1. Управление, порядок.

2. Все.

3. Изменника.

4. Теперешнему.

5. Сверх того.

6. Убийца, преимущественно из мести.

7. Между.

8. След.

9. В отношении.

10. Наказание (с Ит. castigare).

11. Обещание.

12. Неправда, зло, обида.

13. Что.

14. Часть.

15. Достаться.

16. Пеня.

17. Злодей.

18. Считать за брата.

19. Защищать.

20. Преследовать.

21. Силы.

22. Не захотят.

23. Убийца.

24. В каком либо.

25. Каждый.

26. Ружье.

27. Ссора.

28. Ссора на словах.

29. Горячо спорить – прцврлити.

30. Дело.

31. Месть.

32. Кто сколько виноват.

33. Оценивать по совести.

34. Зло.

35. Побуждение.

36. Нужда.

37. Двойная.

38. Чубук.

39. Разбойник.

40. Кража.

41. Случиться против воли.

42. Выстрелил случайно.

43. Нехотя.

44. Случалось.

45. Облегчать.

46. Нападающего.

47. Отойти.

48. Напротив.

49. Ударит.

50. Должно.

51. Преследовать.

52. Место.

53. Пропадет.

54. Нe может быть речи.

55. Прежде нежели.

56. Случится.

57. Судная плата.

58. Вершить.

59. Денег стоит.

60. Неразумный.

61. Огород, земля.

62. Сосед.

63. Также.

64. Вполне.

65. Заем.

66. Убыток.

67. Большую.

68. Сообразно.

69. Чужое.

70. Постановили.

71. Повредить.

72. Особенно, наиболее

73. Бедняк.

74. Соберется.

75. Первый раз

76. Что с ним случится.

77. Через суд.

78. Повод.

79. Дела, труды.

80. Ссора.

81. На тот же способ.

82. Смотреть, обращать внимание.

83. Темель (Jemeleon) основа, fundamentum.

84. Постановлению.

85. Пошлина, налог.

86. Плата вследствие налога.

87. Деньги.

88. Охранять.

89. Показать.

90. Поединок.

91. Не только сами.

92. Следует.

93. Взятка.

94. Подкуп

95. Врываться.

96. Перебивать.

97. Крик.

98. Забыть.

99. Полную.

100. Не оценив мнения товарищей.

101. Имела вес.

102. Подкупленный.

103. Взяточник.

104. Долго.

105. Кроме.

106. Свидетель.

107. Обязан.

108. Дело.

109. В таком случае.

110. Судья.

111. Сговорчивый, согласный, погодьба, договор.

112. Издержки.

113. Дела.

114. Труд.

115. Убыток.

116. Огород.

117. Случится.

118. Убыток.

119. Отлагательство.

120. Ссору по займу или грабительству.

121. Недоставать (с Ит. mancare).

122. Обязывать.

123. Предан.

Текст воспроизведен по изданию: Путешествие в Черногорию. СПб. 1847

Главная страница  | Обратная связь
COPYRIGHT © 2008-2023  All Rights Reserved.