Мобильная версия сайта |  RSS
 Обратная связь
DrevLit.Ru - ДревЛит - древние рукописи, манускрипты, документы и тексты
   
<<Вернуться назад

Привилей короля Сигизмунда III Вазы воину Базылею Баку

Сентябрь 1643 г.

Публикуемый документ из актовой книги Минского гродского суда за 1620 г. (дата актыкации привилея — 1643 г.) характеризует период, когда преобладающей формой массовых контактов являлись военные походы. Документы, которые относятся к вопросу дипломатических отношений между государствами, в основном находятся в Литовской Метрике и уже известны исторической науке. Актовые материалы — источники другого рода. Они дают возможность, кроме всего прочего, изучать не только ключевые исторические события, но и жизнь безыменных участников исторического процесса, тех, кто «испытывает на себе сокрушительную мощь ее колеса». В данном случае известно имя участника событий — конкретного человека — «жаўнера» Базылия Баки, который вследствии заключения 1 декабря 1618 г. Деулинского перемирия между Речью Посполитой и Россией, когда почти вся Смоленщина с некоторыми другими территориями была оставлена Речи Посполитой, получил в вознагрождение «льготные боярские земли».

Интересно отметить, что раньше эти земли (указанные деревни, починки в Смоленском уезде), как свидетельствует документ, принадлежали представителям известного московского боярского рода Челюсткинов. Из данного королевского привилея можно почерпнуть информацию о военной биографии воина Базылея Баки. С героем войны со шведами, гетманом Великого княжества Литовского Криштофом Радзивиллом Б. Бака сражался на территории Украины «против неприятеля Светого Креста» — турками султана Асмана. С королевичем Владиславом и гетманом Яном Каролем Ходкевичем ходил походом на Москву. Заслужил славу надежного шляхтича, мужественного, стойкого воина.

Публикацию подготовила О. В. БОБКОВА.


1643 г., сентября 4. — Привилей короля Сигизмунда III Вазы 1воину хоругвы канцлера Льва Сапеги 2 Базылею Баку на владение ленным правом 3 землями в Смоленском у., Еленском стане — деревнями Хотеево, Полюхино; починками Моксаково, Кулагино, Панково, Техилево, а также плацам в Смоленском замке и огородом на пасаде с отменой всех повинностей

На рочкох теперешних судовых кгродских 4, в сем року верхуписаном м(есе)ца сен|тябра, первого дня прыпалых и порадком правным судовне| у Менску отправованых Перд нами Крыштофом Петром Дробы|шевским, чашником и подстаростим, Езофом Овлучымским, судею, а Я|ном Володковичом, писаром — врадниками судовыми кгродскими вое|водства Менского, от велможного его м(ило)сти пана Крыштофа [203] Завишы на| Бакштах, писара Великого князства Литовского, старосты Мен|ского на справы судовые высажоными, постановившысе| очевисто прыятел его м(ило)сти пана Базылего Баки, пан Героним| Юдыцкий. Покладал ку актыкованю до книг ми(ло)сти его кор(олевское) м(ило)сти па|на нашого м(и)л(ос)тивого прывилей светобливое памети короля его м(ило)сти| Жыкгимонта Третего, служачый самому его м(ило)сти пану Баце на| реч в нем нижей помененую. И просил, абы тот прывилей был| до книг справ кгродских Менских актыкован и уписан. Которого| прывилею мы, врад, огледавшы и чытаного перед собою вы|слухавшы, велели есмо до книг его уписат. Который уписуючы// у книги слово до слова так се в собе мает.

Zygmont, z Bo|ej aski Krol Polski, Wielkie X[n]ize Litewskie, Ruskie, Pru|skie, Zmoidzkie, Mazoweckie, Inflianskie, a Szwedzki,| Gotski, Wandalski, dziedziczny krol. Wsiem wobec у kozde|mu zosobna, komu o tym wiedziec nalezy, oznaymuie|my tym listem naszym. Iz co za osobliw ask у opatrz|nosci Boz pod szczsliwym panowaniem naszym, za| expedyti у odwag nasz, sumptem niemaym Rzeczy| Pospolitey, zamek Smolensk, a potem za expedyti у odwa|g najasnieiszego Krolewica J. K. m(io)sci Wadysawa, syna na|szego, pod stolice Moskiewsk, insze zamki rozne, miasta у wo|sci, ktore roznemi czasy na przodkow naszych dziedziczny,| nieprzyjaciel moskwicin, fortelnie pakta zamawszy, po|siad у oderwa by do Panstw naszych z rka neipszy|acielskich rekuperowan у przywrocone s. Zabiegaic| na czas przyszy fortelom nieprzyacielskim za zdanie| Panow Rad naszych у wszystkich stanow sejmowych oboiga| narodow, aby to rekuperowane zamki у wosci potg| z narodow Polskiego у Litewskiego obwarowne zostay, у na| potomn czasy od Inkursii niepszyacielskich snadnieysz| у doskonalsi obrone miec mogli. A ludz niektorych prac,| у dzielnosci, у krwi za pomoc Boz, te sie Panstwa// rekuperoway w nich, ze sie z nagrody cieszyli.

Poruczylismy| comisarzom naszym na ordynati tych wosci naznaczonym pe|wne boiarszczyzny miedzy ludzie zasuzone rozdac. Kto|rzy czynic dosc roskazaniu naszemu, wzglendem zasug| urodzonego Bazylego Baki, zoneirza naszego, ktore wprzod| na Ukraine przeciwko nieprzyacielowi Krzya Switego| z roznemi rotmistrzami naszemi husarskiemi. A potym| przy expedytiey najasnieyszego krolewica J. K. m(io)sci| Wadysa|wa, syna naszego, pod Mozayskiem, pod stolic, у na wie|lu ynnych mieiscach pod chorgwi jasnie wielmoznego| Leona Sapiehi, canclerza naszego Wielkego xsstwa Litewskiego,| sluzc, у z odwag zdrowia у maitnosci swoiey, wele| znacznych przysug w woisku naszym czynic. Czst| szwanki у straty ponoszc godnie, mznie, przystojnie, statecznie, az do wyjscia woisk naszych z ziemie| nieprzyacielskiej nam у Rzeczy Pospolitej oddawal.| Naznaczyli mu do woli у convirmatiej naszej w uiezdzu Smolenskim, w stanie Jelenskim, boiarszczyznenie, gdy Cze|lustkinow, ktora za Moskwy pzed szczsliwym naszym| pod Smolensk przysciem, trzymal nad rzek Kamionki po obu stronach. Mianowicie, derewni Choteiowo, derewni// Pouchino, poczynek Moksakowo, poczynek Kuahino, po|czynek Pankowo, poczynek Tiechilowo. My tedy, maic| wzgld na pomienion zasugi urodzonego Bazylego| Baki, za przyczyn najasnieyszego krolewica JK m(io)sci Wa|dysawa, syna naszego, a za zalecieniem Jasnie [204] wielmoznego| Jan Carola Chodkiewicza 5, hrabi ze Szkowa у Mzszy, na By|chowie, woiewody wilenskiego, hetmana naszego wielkiego| Wielkiego Xistwa Litewskiego, niemniej te у za interece|sy inszych panow senatorow у urzdnikow naszych,| onemu, wyszey pomienione dobra ze wszystkiemi do nich| przynaleznosciami, a przy tym: s placem w zamku, у z ogro|dem na posadze, przez comisarze nasze ukazanym,| samemu, zonie, dzieciam у potomkom iego mskiego ro|dzaiu exypsyus lumbis descendontybus, poki jch stawac| bdzie, prawem lennym wieczystym w moc w dzierzenie| у w spokoine uzywanie, jako dobra szliacheckie pod pra|wem у wolnosci szliacheck dawany. Ktore to dobra| ma pomieniony Bazyli Baka, mazonka, dzieci у potom|kowie onego pci menskiey, dokd by ych z linii iego| stawao, wedug granic dawnych, przez comisarzow// naszych opisanych, z ludzmi, z grunty, lasy, bory, sianozc|mi, z jziorami, rzekami, z owy zwierzynnymi, rybnemi| z gony bobrowemi, z drzewem bartnym, dani miodow,| i ze wszystkiemi innemi pozytkami у przynaleznoscia|mi, ktor kolwiek na ten czas w tych dobrach s у na po|tym wynaidzione byc mog. Wyiwszy saletry у to|wary lesne, ktore bez osobliwego pozwolenia naszego robio|ne byc nie mai, trymac у uzywac у bdzie mog| dac, darowac, przedac, frymarczyc, nie bez osobliwe|go jednak na to pozwolenia naszogo. A iz to danina| iest mu od nas conferowana t intenti, aby sie| z nagrody za zasugi sw ciesz, у dlia tego, aby| zamek Smolenski podczas niebespeczstwa obrane| mia. Powinien bdzie dom w zamku na placu swym| dlia siebie zbudowac, у w nim ustawicznie czeladni|ka abo gospodarza miec z muszkietem у inszym or|zem do boiu pieszemu potrzebnym, ktory by pod czas| nagej incursii nieprzyacielskiey, rowno z drugiemi| na scienie zamkowej dlia obrony stano. A czasu// jawney woiny winien bdze konno albo piesz dlia| obrony w zamku, ktory od nas у od Rzeczy Pospolitey, we|dug zwyczaiu woiennego, wszelak muniti| opatrzoni byc ma zostac. A jesli by sam obecnie| byc nie mog, tedy ma tak dobrego szliachcica,| jako sam, zostawic, czynic temu dosic po dwa znosci tego prawa swego. A mimo to, zy wno|sci na po roka w spizarni swej, w zamku miec| bdzie. A nadto zadnej inszej powinnosci penie, ani zadnych podatkow z namienionych| dobr dawac у liczby nam у sukcesorom na|szym on i potomkowie iego menskiego ro|dzaiu, poki by jch stawao, czynic nie bd powinni.

Co wszystko ztwierdzaic, da|lismy ten list przywiley nasz urodzonemu| Bazylemu Bace, jemu samemu у potomkam ie|go menskiey pci s podpisem rki naszey y| s pieczci nasz Wielkiego Xstwa Litew[skiego]. //

Dan w Warszawie. Dnia dwudziestego| dziewitego, miesica decembra, roku Pan|skiego tysic szesc set dwudziestego, panowania Krolewstw naszych — Polskiego| Trzydziestego, a szwedzkiego dwudziestego| roku.

У того листу пывилею его кор(олевское) м(ило)сти| печать болшая Великого Князства Литовского| завесистая одна, а подпис рукъ тыми| словы: Sigismundus Rex, Alexander| Corwin Gosiewski, referendarz у pisarz| Wielkiego Xistwa Litewskiego Wielizski| Punski у Kupiszki starosta, который| же тотъ листъ прывилей светобливое| памети кароля его милости Жыкги|монъта за покладанемъ и прозъбою особы вышейпомененое| до книг справъ судовыхъ// кгродъскихъ воеводъства менъского| есть акътыкованъ и уписанъ// [205]

___________________________________

Перевод

Сигизмунд, Божей милостью король Польский, Великий князь Литовский, Русский, Прусский, Жомойтский, Мазовецкий, Инфляндский и Шведский, Готский, Вандальский, наследственный король.

Всем и каждому, кому об этом надлежит знать, уведомляем этим нашим посланием, что благодаря Божьей ласке и попечению, во времена счастливого господства нашего, экспедицией и отвагой нашей, ценой немалой Речи Посполитой, замок Смоленск, а потом экспедицией и отвагой наисветлейшего королевича Его Королевской Милости Владислава, сына нашего, под Московскую столицу, другие разные замки, города и волости, в разные времена предкам нашим принадлежащие, которые неприятель московский, хитростью нарушив договор, завладел, до владений наших из рук неприятельских возвращены и восстановлены. Опережая в будущем новые неприятельские хитрости, по предложению Панов Рад наших и всех сеймовых станов обоих народов, все эти возвращенные замки и земли силой польского и литовского народов были укреплены и на будущие времена имели надежную и совершенную оборону от нападений неприятеля. А людей некоторых труд, которые мужеством и кровью с Божьей помощью те владения возвращали, заслуживает вознаграждения.

Поручили мы комиссарам нашим, назначенным на ординации тех волостей, роздать боярщизну между заслуженными людьми. Которые выполняя наше повеление относительно заслуг урожденного Базылея Баки, воина нашего, который прежде на Украине против неприятеля Святого Креста с разными нашими гусарскими ротмистрами, а после, при экспедиции наисветлейшего королевича Его Королевской Милости Владислава, сына нашего, под Можайском, под столицей, и на многих других местах под знаменем ясновельможного Льва Сапеги, канцлера нашего Великого княжества Литовского, не жалея жизни и имущества своего, великую услугу оказал войску нашему. Неся частые убытки и потери стойко, мужественно, степенно, вплоть до вывода наших войск с неприятельских земель, нам и Речи Посполитой был верен.

Назначили ему пожалованием нашим льготную землю в Смоленском уезде, в стане Еленском, боярскую землю, когда-то Челюсткинов, которые при Москве перед нашим счастливым прибытием под Смоленск, владели над рекой Каменка по обеим сторонам. Именно: деревня Хотеево, деревня Полюхино, починок Моксаково, починок Кулагинo, починок Панково, починок Техилево. Тогда мы, помня о заслугах помененного урожденного Базылея Баки, с подачи наисветлейшего королевича Его Королевской Милости Владислава, сына нашего, и по рекомендации ясновельможного Яна Кароля Ходкевича, графа на Шклове и Мыши, на Быхове, воеводы виленского, гетмана нашего великого Великого княжества Литовского, а также по ходатайству других панов сенаторов и врядников наших, ему вышепомененные поместья со всеми их принадлежностями, а именно: с плацем в замке, и с огородом на посаде, нашим комиссаром указанным, ему самому, жене, детям и потомкам его мужского рода, пока они будут, правом ленным вечным в силу, во [206] владение и в спокойное пользование, как шляхетские поместья правом и вольностью шляхетской предоставить. Которые эти поместья помененный Бака, жена, дети и потомки его мужского рода, пока они будут по его линии, имеют право, согласно старых границ, описанных нашими комиссарами, с людьми, с землями, лесами, борами, сенокосами, с озерами, реками, с звериными и рыбными ловлями, с бобровыми норами, с бортными деревьями, медовой данью и со всякими иными выгодами и принадлежностями, которые теперь на тех землях имеются и позже могли бы быть изысканы. Исключая селитры и лесные товары, которые без специального позволения нашего использованы быть не могут, владеть, пользовать, и иметь возможность давать, дарить, продавать, обменивать не без специального на то нашего позволения. Эта данина, предоставленная ему от нас с тем желанием, чтобы тешился награде за заслуги свои, и для того, чтобы замок Смоленск во время опасности имел оборону.

Должен будет дом в замке на плацу своем для себя поставить и в нем разместить постоянного челядника или хозяина с мушкетом и другим оружием, необходимым для пешего боя, который бы во время неожиданного неприятельского нападения вместе с другими на замковой стене стоял. А во время реальной войны должен быть конный или пеший для обороны в замке, который от нас и от Речи Посполитой, по военному обычаю, всяким образом предусмотрительно должен стать крепостью. А если бы сам отсутствовал, тогда должен оставить такого же надежного шляхтича, как и сам, поступаючи ему в достаточной мере силу закона своего. А кроме того, провизия на полгода из кладовой своей должна быть в замке. А больше никакой другой повинности выполнять, никаких податей из вышеназванных поместий платить ни нам, ни преемникам нашим ни он, ни потомки его мужского рода, пока они будут, не должны.

Утверждая все это, дали мы лист-привилей наш урожденному Базылею Баке. Ему самому и потомкам его мужского рода с подписью руки нашей и с печатью нашей Великого княжества Литовского.

Выдан в Варшаве, дня 29, месяца декабря, года 1620, господства Королевств наших, польского — тридцатого, а шведского — двадцатого года.

НГИАБ. Ф. 1727. Оп. 1. Д. 3. Л. 695-698об.


Комментарии

1. Сигизмунд III Ваза (1587-1632) — король Польский и Великий князь Литовский. Белорусский вариант имени — Жигимонт, польский — Зыгмунт.

2. Сапега Лев (1557-1633) — белорусский государственный деятель ВКЛ, канцлер в 1589-1623 гг. Возглавлял комиссию по подготовке Статута ВКЛ.

3. Ленное право — форма дарения земли с правом передачи в наследство только по мужской линии.

4. Гродский суд — поветовый суд для простых людей и шляхты в ВКЛ. Название — от замка (грода, города).

5. Ходкевич Ян Кароль (1560-1621) — гетман Великий с 1605 г. Сын Яна Геронимовича. Учился в Виленской и Ингальштатской (Германия) академиях.

Текст воспроизведен по изданию: Привилей короля Сигизмунда III Вазы воину Базылею Баку. Сентябрь 1643 г. // Исторический архив, № 6. 2004

Еще больше интересных материалов на нашем телеграм-канале ⏳Вперед в прошлое | Документы и факты⏳

Главная страница  | Обратная связь
COPYRIGHT © 2008-2024  All Rights Reserved.