Ěîáčëüíŕ˙ âĺđńč˙ ńŕéňŕ |  RSS
 Îáđŕňíŕ˙ ńâ˙çü
DrevLit.Ru - ÄđĺâËčň - äđĺâíčĺ đóęîďčńč, ěŕíóńęđčďňű, äîęóěĺíňű č ňĺęńňű
   
<<Âĺđíóňüń˙ íŕçŕä

Ďđčëîćĺíčĺ III

×čńëŕ

Ěĺńňŕ íŕáëţäĺíčé

Đŕńńňî˙íčĺ

â ěčë˙ő

Ŕáń. âűńîňŕ

â ôóňŕő

1888

äĺęŕáđü

19

20

20

21

21

22

22

22

23

23

23

23

24

24

24

25

25

26

27

27

28

28

29

29

30

30

30

31

31

31

˙íâŕđü

1

1

2

2

3

3

4

5

5

5

6

6

6

7

7

8

10

11

11

12

12

13

13

14

14

14

14

15

15

16

16

17

17

17

17

18

18

19

19

19

19

20

21

21

21

22

22

22

23

24

ôĺâđŕëü

3

4

5

7

8

8

9

10

10

10

24

ěŕđň

4

5

25

26

27

27

29

30

31

31

ŕďđĺëü

1

1

2

3

3

4

4

8

9

9

9

10

11

12

13

15

16

24

25

25

26

27

28

29

29

Ěŕ˙

1

5

6

7

7

8

8

9

10

11

12

13

13

17

17

18

20

20

21

21

22

22

23

24

24

24

25

25

29

30

31

Čţí˙

1

2

3

4

4

5

6

6

7

8

9

10

11

13

14

16

17

18

20

21

22

23

24

Čţë˙

10

11

12

13

13

14

16

17

18

20

21

22

23

23

24

25

Ŕâăóńňŕ

4

5

6

8

16

20

Ďĺęčí ………………………………

Pao-ting Fu …………………………

Fang hsun ch’iao …………………...

Ching feng tien ……………………..

Ť Ť Ť ………………………

Fu-cheng –i …………………………

Huo-lu Hsien ………………………..

Ďđîőîä çŕďŕäíĺĺ ăîđîäŕ …………..

Yu Shui …………………………….

Pei t’ien men (âîđîňŕ â ńňĺíĺ) …...

Huai Shui P’u ……………………..

Ďđîőîä ……………………………..

Hsi chiao P’u ……………………….

Chahg-ching-i ………………………

T’u-hsu ling (ďđîőîä) ………………

Huang men ………………………….

Shih lien ……………………………..

Ming tien …………………………….

T’ai-yuan Fu …………………………

Pei ko chen …………………………..

Kao hua ………………………………

Hung shan ts’un ……………………..

Chang-lan ch’eng ……………………

Liang t’u ……………………………..

Ling shih Hsien ……………………...

Han Hou ling (ďđîőîä) …………….

Lao ch’ang wan ……………………..

Chuo Chou ………………………….

Chao ch’eng Hsien ………………….

Han-lo Hsien ………………………...

T’ien hsing …………………………..

Chao ch’u ch’eng …………………..

Kao Hsien……………………………

Nieh kou …………………………….

Wen his Hsien ………………………

Chiang-ch’un miao …………………

Liu-t’u ch’ng ………………………..

Yu chih ………………………………

Hai yang ch’eng ……………………..

Áĺđĺă Ćĺëňîé đĺęč …………………

T’ung kuan …………………………..

Hsi yueh miao ………………………..

Hua Hsien …………………………….

Wei nan Hsien ……………………….

Lin kou ……………………………….

Lin t’ung Hsien ………………………

His-an Fu ……………………………..

Hsien-yang Hsien …………………….

Lichuan Hsien ………………………..

Ti’eh Fu ssu …………………………..

Yung shou Hsien ……………………..

Ta-yu ………………………………….

Ping Chou …………………………….

T’ing k’ou …………………………….

Chang-wu Hsien ……………………..

Yao-tien (Kan-su) ……………………

Kao Ch’ia niao ……………………….

Ching Chou …………………………..

Hua-te shuang ……………………….

Ssu-shih li P’u ………………………

Ping-liang Fu ……………………….

Hao tien ……………………………..

Wa t’ing kuan ………………………

Wu sh’eng P’u ………………………

Âĺđřčíŕ Liu p’an shan ……………

Lung-te Hsien ……………………….

Ching-ning shou …………………….

Kao ch’ia P’u ………………………..

Ch’ing chia i …………………………

Ďđîőîä çŕďŕäíĺĺ ăîđîäŕ …………..

T’ai-ping tien ……………………….

Ch’ang-ch’eng P’u ………………….

Hui-ning Hsien ………………………

Hsi k’uing-i………………………….

An-t’ing Hsien ………………………

Ts’an k’ou …………………………..

Ďđîőîä ę çŕď. îň ăîđîäŕ …………..

Kan ts’ao tien ………………………

Ch’eng kou i ……………………….

Tung kuan P’u …………………….

Lan-Chou Fu ……………………….

Hsin Ch’eng ………………………...

Óńňüĺ đ. His-ning ho ……………….

Ho-tui tzu ……………………………

Hsiang-t’ang (óńňüĺ đ. Ta-t’ung-ho).

Nien-po Hsien ……………………….

Ch’ang ch’i ts’ai …………………….

His-ning Fu ………………………….

Âĺđřčíŕ őđĺáňŕ ţćíĺĺ ăîđîäŕ …..

Âĺđřčíŕ őđĺáňŕ âîńň. Lusar ……...

Lusar (Kumbum) ……………………

Serkok gomba ……………………….

Chen hai P’u ………………………...

Tankar ……………………………….

Gomba soba ………………………….

Hsi ning ho …………………………...

Âîäîđŕçäĺë Ęîęŕ-íîđŕ ……………..

Rongwa gu ……………………………

Hargi t’ang …………………………...

Dre ch’u ………………………………

Chou ch’u ……………………………

Hata ………………………………….

Ďëŕňî ę âîńň. îň Hata………………

Ch’u jya gi …………………………..

Kundu lung ………………………….

Ďđîőîä ÷ĺđĺç Dagar te ch’en ………

Dorung charu ……………………….

Tsahan-nor ………………………….

Dulan kuo …………………………

Dulan-nor …………………………

Ę ţăó îň Dabesun-nor …………..

Âĺđőîâüĺ Kashu osu ……………..

Talun turgen (Tsatsa gol) ………..

Sulim bomen (Tsatsa gol) ………..

Ergetsu (Tsatsa gol) ………………

Ńňŕí Dsun ………………………..

Tsuhu ………………………………

Äĺđĺâí˙ Baron (â Ďŕéäŕěĺ) …….

Äĺđĺâí˙ Chang ……………………

Yohure gol …………………………

Amye kor (ďđîőîä) ………………..

Ëŕăĺđü ţćíĺĺ ďđîőîäŕ …………..

Tseldum gol ………………………..

Ńëč˙íčĺ Yohure č Alang gol …….

Alang gol (óńňüĺ Yuktu gol) ………

Alang-nor …………………………..

Nomoran k’utul (ďđîőîä) …………

Narim ……………………………….

Ike gol ……………………………….

Hato gol ……………………………..

Hato k’utul (ďđîőîä) ……………….

Yuktu ulan bulak …………………...

Bordza kera k’utul (ďđîőîä) ………

Dsatsu hosho ………………………..

Ëŕăĺđ˙ íŕ 200 ôóň âűřĺ Karma t’ang …………………………………

Tsulume tsarang k’utul (ďđîőîä) …

Tsulume t’ang ………………………

Äîëčíŕ đ. Dojong ………………….

Ďđîőîä ………………………………

Äîëčíŕ đ. Rajong ………………….

Rawa la (ďđîőîä) …………………...

Mar jya kou …………………………

Ser jong ……………………………...

Lh’a dang la (ďđîőîä) ………………

Ta kou ……………………………….

Oyo la (ďđîőîä) ……………………..

Ţćíŕ˙ ńňîđîíŕ ďđîőîäŕ ………….

Rungo la (ďđîőîä) ………………….

Áĺđĺă Dre ch’u …………………….

Äîëčíŕ Yonyik …………………….

Ďđîőîä Yonyik …………………….

Ďđîőîä Taglung la …………………

Äîëčíŕ Ranyik …………………….

Nyi ch’en la (ďđîőîä) ………………

Jyekundo ……………………………

Âĺđőîâűĺ äîëčíű Mome ………...

Trugu ………………………………..

Drenda (ďŕđîě ÷ĺđĺç Dre ch’u) …..

Kawalendo ………………………….

Rarta ………………………………...

Rige ………………………………….

Laste kradi (ďđîőîä) ……………….

Shema t’ang …………………………

Ďđîőîä â äîëčíó Muri …………….

Zoch’en gomba ………………………

Ďđîőîä Muri la ……………………..

Muri ts’o (îçĺđî) ……………………

Äîëčíŕ Yi ch’u ……………………..

Ňŕ ćĺ äîëčíŕ áëčç Ito ri …………..

Genyi (íŕ Za sh’u) ………………….

Kanze ………………………………..

Chuwo ……………………………….

Rantro ……………………………….

Chango ………………………………

Ta chai ………………………………

Dawo ………………………………...

Koja ………………………………….

Tsonya ……………………………….

Kata ………………………………….

Hsin tien ……………………………..

Ta-chien lu …………………………..

Wa-ssu kou ………………………….

Lu-ching ch’iao (ěîńň) ……………...

Hua-lin-p’ing ………………………..

Fei-yueh ling (ďđîőîä) ……………..

Ni t’ou ……………………………….

Ch’ing-ch’i Hsien …………………..

Kuan-yin P’u ………………………

She ch’ia P’u ……………………….

Ya-shou Fu …………………………

Mu-chin kai ………………………..

Chia-ting Fu ………………………..

Chuo ch’i …………………………...

Sui Fu ………………………………

Lu Chou ……………………………

Chiang-ching Hsien ………………..

Ch’ung-ch’ing Fu ………………….

Lo chi ……………………………….

Chung Chou ……………………….

Kuei Chou ………………………….

I-Ch’ang ……………………………

Han-k’ou …………………………..

Shang-hai …………………………..

-

111,5

20

21,5

-

43,5

33,1/3

8,1/3

8,1/3

-

22

8,1/3

16,5

23,1/3

-

48

25

15

17

17

17

28,1/3

16

31,5

10

6,5

18

15

20

10

10

23,1/3

20

17,1/3

20

23

17

31,5

15

17

1

11,5

25

17,5

13

26

17

17,5

23

15

17

13

10

17

13

10

10

16,1/3

20

20

13,1/3

23,1/3

8

5

5

5

30

17

13,5

6

3

15

7

20

20

17

10

13

13

23

5

23

6

17

30

32

15

22,1/3

2

17

1/3

52

13,5

17,5

13

25

25,5

6,5

15,5

17,5

9

7,5

7

23

15,5

6

6

3,3

12

15

3

12

14

5

15

18

16,5

19,5

32

28

27

2

18,5

21

30

11

14

15,5

13

7

6,5

17

20

14

18

12

9

19,5

7

11

23,5

9,5

4

9

9

10

1

7

5

6

3

1

9

4,5

9

24

16

11,5

18,5

9

17

11

5

7,5

5

10

4,5

5

17

20

16

25

15

17

32,5

12

16

18,5

12

28

30

15

16

17,5

17,5

12,5

22

15,5

16,5

16

16

70

87

35

60

75

30

45,5

118,5

126

125

350

600

-

823

785

1150

975*

1335*

1289*

745*

1509

3212*

3358*

4305*

3309*

4305*

4817*

4103*

4356*

3259

3240

3270*

3318*

3058*

3124*

3124*

3124*

4162*

4112*

2643*

2272*

2078*

1939*

1846*

1846*

1902*

1809*

1717*

1580*

1399*

1353* [117]

1307*

1353*

1443*

1262*

1353*

1542*

1817*

1809

2142*

2260*

3630*

4947*

3786

3141

3092

4289

4595

4726

3738*

3918

4769

4464

5730*

6452*

7234*

9358*

7092

5885*

5852

7008*

7290*

6840*

6399

6288*

6288*

6673*

6452*

7865* [118]

6618*

6097

5476

5476

5506

5648

5948

6417

6980

7209

7540

8317

9541

9468

9278

8376

9320

9727

10385

12248

10864

11113

11437

11400

11945

12524

11675

12524

13243

11690

11503

11283

11108

10505

11326 [119]

10660

10862

10803

10185

10067

9739

10611

11512

16222

15831

15071

13502

13712

14286

16521

12554

12304

13287

15290

13906

15646

14925

14619

15639

14828

15202

15473

14935

15509

13750

14180

15220

13498

15673

14335

15820

13002 [120]

13721

16308

16659

13998

16453

12999

14283

12901

12000

11531

13363

13079

14596

13672

12881

13026

15880

13572

13000

12339

11930

11711

12197

11453

11171

-

10500*

 

 

 

8480**

4933**

4515**

7073**

9410** [121]

5090**

5478**

3725**

2190**

1671**

 

 

 

 

 

845**

Čňîăî: 4699

Ďđčěĺ÷ŕíč˙: 1) Âűńîňű îňěĺ÷ĺííűĺ çíŕęîě * âű÷čńëĺíű áĺç ďîďđŕâîę ňĺěďĺđŕňóđ č čő ńëĺäóĺň óâĺëč÷čňü ďđčáëčçčňĺëüíî íŕ 1/12

2) Âűńîňű îňěĺ÷ĺííűĺ çíŕęîě ** âç˙ňű Đîęăčëĺě čç ńî÷číĺíčé äđóăčő ďóňĺřĺńňâĺííčęîâ

3) Ňĺěďĺđŕňóđű č áŕđîěĺňđč÷ĺńęčĺ äŕâëĺíč˙ ďîäđîáíî ďđčâĺäĺíű â VIII ďđčëîćĺíčč (ńňđ. 311) ńî÷číĺíč˙ Đîęăčë˙.

(ďĺđ. Ę. Í. Äĺńčíî)
Ňĺęńň âîńďđîčçâĺäĺí ďî čçäŕíčţ: Čçâëĺ÷ĺíčĺ çŕěĺňîę î ďóňĺřĺńňâčč ŕěĺđčęŕíöŕ Đîęăčëü (Rockhill) ďî Ęčňŕţ, Ěîíăîëčč č Ňčáĺňó // Ńáîđíčę ăĺîăđŕôč÷ĺńęčő, ňîďîăđŕôč÷ĺńęčő č ńňŕňčńňč÷ĺńęčő ěŕňĺđčŕëîâ ďî Ŕçčč. Âűďóńę L. ŃĎá. 1892

Ăëŕâíŕ˙ ńňđŕíčöŕ  | Îáđŕňíŕ˙ ńâ˙çü
COPYRIGHT Š 2008-2023  All Rights Reserved.