|  RSS
 
DrevLit.Ru -  -  , ,
   
<<

. . []

, , , ,

XII.

.

I.

.

C.

Cha a.
chai .
chan .
chang .
chao .
che .
chen .
cheou .
chi .
chin .
ching .
cho .
chou, chu .
choua
chouai .
choan
cheuang
choue .
choui .
choun .

F.

Fa .
fan .
fang .
fey, fi .
fen .
feou .
fo, fe , .
fou .
foung .

H.

Hai .
han .
hang .
hao .
he .
hen .
heng .
heou .
hi , .
hia .
hian , .
hiang , .
hiao .
hie , . [428]
hieou , xy.
hin .
hing , .
hiouan , .
hiouei , .
hioung .
hiy .
ho .
hoa
hoai .
hoan .
hoang .
hou, hoe .
hoen .
houan .
houang .

I.

I .
ia .
iai ian . .
iang .
iao .
ie .
ien, in .
ieou .
ing .
io .
iouan .
iuuci .
iong .
iu .
iun .

J.

Jan .
jang .
jao .
je .
jeng .
jeou .
ji .
jin ,
jo .
jou .
jouan .
jouei .
joui .
joun .
joung .

-

.
Kai , .
khai .
kan .
khan .
kang .
khang .
kao .
khao .
ke , . [429]
khe .
ken , .
khen .
keng .
kheng .
keou , .
kheon .
ki , .
khi , .
kia , .
khia .
kiai , .
kian , .
khian , .
kiang ,.
Khiang , .
kiao , .
khiao , .
khiei, kie , .
khiei , .
kieou , .
kkieou , .
kin , .
khin , .
king , .
khing , .
kio , .
khio .
kiou, kiu , .
khiou, khiu , .
kiouan , .
khiouan , .
ktouei , .
khiouei , .
kioun .
kioung .
khioung , .
ko .
kho .
kou , .
khou .
koua , .
khoa .
kouai , .
khouai .
kouan , .
khouan .
kouang . .
khouang .
koue , .
kouei .
khouei .
kouen , .
koueng .
khoueng .
koung , .
khoung .
kouo , .
kouon .

L.

La .
la. , [430]
lan .
lang .
lao .
le .
leng .
leou .
li .
lian .
liang .
liao .
lie, liei .
lieou .
lin .
ling .
lio .
liouan .
liu .
lo .
lou e.
louan. .
loui, lei .
lun .
loun .
loung .

.

Ma .
mai .
man .
mang .
mao .
me .
mei .
men .
meng .
meou .
mi .
mian .
miao .
miei, mie .
min .
ming .
mo .
mou .
N.
Na .
nai .
nan .
nang .
nao .
nei .
neng .
neou .
ni, nie .
nian .
niang .
niao .
niei, nie .
nieou .
min ,
ning . [431]
nio .
niu .
no .
non .
nouen .
noun .
noung .

P

Pa , .
pha .
pai , .
phai .
pan .
phan .
pang .
phang .
pao .
phao .
pe o, .
phe .
pei .
phei .
pen .
phen .
peng .
pheng .
pheou .
pi, pie .
pian .
phian .
i .
phiao .
, pie .
phiei, phie .
pin .
phin .
ping .
phiug .
po .
pho .
pou .
phou .

S.

Sa .
sai .
san .
sang .
sao cao.
se, che , .
sen .
eeng .
eeou .
si .
sian .
siang .
siao .
siei, sie .
eieou .
sin .
sing . [432]
sio co.
siouan .
siouei .
siu .
siun .
so .
sou .
souah .
soui .
soun .
soung .
sse, chi , .
.
Ta , .
tha .
tai .
thai .
tan .
than .
tang .
thang .
tao .
thao .
te .
the .
teng .
theng .
ti , .
thi .
tian .
thian .
tiao .
thiao .
tie , .
thie .
thieou .
ting .
thing .
to .
tho .
tou .
thou .
touan .
thouan .
toui .
thoui .
tun .
thun .
toung .
thoung .
tcha .
tchha .
tchai .
tchhai .
tchang .
tchhang .
tchao .
tchhao .
tche .
tchhe .
tchen . [433]
tchen .
tcheou .
tchheou .
tchi .
tchhi .
tchin .
tchhin .
tcho .
tchho .
tchou .
tchhou .
tchoua .
tchouan .
tchhouan .
tchouang .
tchhouang .
tchoue , .
tchhoue , .
tchoui .
tchhoui .
tchoun .
tchhoun .
tchoung .
tchhoung .
tsa .
thsa .
tsai .
thsai .
tsan .
thsan .
tsang .
thsang .
tsao .
thsao .
tse .
thse .
tseng .
thsen .
tseou .
thseou .
tseu .
thseu .
tsi .
thsi .
tsian .
thsian .
tsian g .
thsiang .
tsiao .
thsiao .
tsiei .
thsiei .
tsieou .
thsieon .
tsin .
thsin .
tsing .
thsing .
tsio .
tsiouan .
thsiouan .
tsioue . [434]
tsioui .
thsioui .
tsiun .
tso .
thso .
tsou .
thsou .
tsouan .
thsouan .
tsoui .
thsoui .
tsoung .
thsoung .
tsun .
thsun .
W.
Wa .
wai .
wan .
wang .
we .
wei .
wen .
wo o.
wou .
O.
O ', , .
'ou .
'oung .
'A.
Ai , '.
'an '.
'ang .
'ao .
.
'E , '.
'en ',
'eou ', .
eul , , . [435]

II.

.

A.
A 'a.
an '.
ang '
ao ao.
C.
Cha .
cha .
chae , . ( , , . , )
chan , .
, .
chang , .
chaou , .
chay , .
che , .
che , .
chen , .
chih .
chin , .
ching , .
cho , .
chou , .
chew , .
chue .
chuh , .
chun , .
chung , .
chuy , .
chwa .
chwae .
chwang ,
.
E .
F.
Fa .
fan .
fang .
fe, fie . [436]
foo .
fo .
fow .
fuh .
fun .
fung .

G.

Gae .
gan ', .
gao '.
gang ',
gang '.
gaou '.
gih '.
go .
go ', .
gow ', .

.

Hae .
han .
han .
hang .
hang .
haou .
he , .
hea , , .
heae , .
heang , .
heaou , .
he .
hen .
hech .
heo co.
heu .
houe .
heuen .
heuh .
heun , .
heung , .
hew .
hih .
hin .
hing .
ho .
ho .
hoo .
how .
hung .
hwa .
hwae .
hwan , .
hwan .
hwang .
hwang , .
hwo , .
hwuh .
hwuy .
J.
Jang .
jaou . [437]
je .
jeue .
jih .
jen .
jin , .
jing .
jo .
joe .
jew .
juen .
juh .
jun .
jung .
juy .
.
Kae , .
kan , .
kan , .
kang , .
kang , .
kaou , .
ke , , .
kea , .
kea .
keae , .
keang , .
keaou , .
kcay , .
kee ,
keen . .
keih , .
keo , , .
keu -.
keue , .
keuen , .
keuh , .
keun , .
keung ,.
kew , .
kih , .
kin , .
king , .
ko , .
ko , .
koo , , .
kow , .
kuk , .
kung , .
kwa , .
kwa .
kwae , .
kwan ,.
kwang ,
kwang , .
kwei , .
kwo , .
kwo .
kwuh . [438]
L.
La .
la .
lae .
lan .
lang .
lang .
laou .
le .
leung .
leaou .
lee .
leen .
leih .
leo .
leu .
leue .
lenen .
leuh .
lew , .
lih .
lin .
iing .
lo .
lo , .
loo .
lew .
luh .
lun .
lung .
luy .
lwan .
M.
Ma .
ma , .
mae .
man .
mang .
mang .
maou .
may .
me .
meaou .
mee .
meen .
mei .
mew .
meih .
mih .
min .
ming .
mo .
mo .
moo .
mow .
muh .
mun .
mwan . [439]
N.
Na .
na .
naei .
nan .
nang .
nang .
naou .
ne .
neang .
neaou .
nee .
neen .
neih .
neo .
neu .
nin .
ning .
no .
no .
noo .
new .
nuh .
min
nung .
nuy .
.
O .
P.
, , .
' .
, .
pan , .
pang , .
pang ,.
paou , .
pe , .
peaou , .
pee 6, .
peen , .
pie .
peih , .
pew .
pih , .
pin , .
ping. , .
po , ,
po , .
poo , .
pow .
puh , , .
pun ., .
pung .
pwan , .
S.
Sa .
sae . [440]
san , .
san .
sang .
sang , .
seou .
se .
seang .
seaou .
seay .
see .
seen .
seih .
seo .
seu .
seue .
seuen .
seih .
seun .
sew .
sha .
shae .
shang .
shaou .
shay .
she .
she .
shen .
shih .
shin .
shing .
sho .
shoo .
show .
shuh .
shun .
shwa .
shwae .
shwang .
shwo .
shwuy .
sih , .
sin .
sing .
so .
so , .
soo .
sow .
suh .
sun .
sung .
swan .
sza .
.
Ta , , .
ta , .
tae , .
tan , .
tang -.
tang , .
taou , .
te , . [441]
teaou , .
teaoy .
tee .
leen , .
teih , .
tew .
tih , .
ting , .
to , .
to , .
too , .
tew , .
tsa , .
tsae , .
tsan , .
, .
tsan g , .
tsang , .
tsaou , .
tse , .
tseang , .
tseau , .
tseay , .
tsee , .
tseen , .
.
tseih , .
tseo , .
tseu , .
tseue .
tseuen .
tee . .
tsih , .
tsin , .
tsing , .
tso , .
tso , .
tsoo , , .
tsow ,,.
tsiih , .
tsuu , :
tsung , .
tsuy , .
tswan ,.
tsze , .
tuh , .
tay , .
twan ,.
U.
Uh .
ung .
uzh , .
W.
Wa .
wa .
wae .
wan .
wan .
wang . [442]
we, wei .
wo , .
wo .
woo .
wuh .
J.
Ja .
ja .
jae .
jang .
jaou .
jay .
je .
jen .
jew .
jih .
jin '.
jing .
jo o.
ju .
jue .
juon .
juh .
jun .
jung .

.

: , , , , . . . 1840

 | 
COPYRIGHT 2008-2023  All Rights Reserved.