Мобильная версия сайта |  RSS
 Обратная связь
DrevLit.Ru - ДревЛит - древние рукописи, манускрипты, документы и тексты
   
<<Вернуться назад

№ 97

Письмо Карагеоргия К. К. Родофиникину о поражении сербов под Делиградом, вторжении турок в Сербию и с просьбой о присылке русских войск

5 августа 1809 г. Ясика

Ваше превозходителст[в]о, милостивеjши государу мoj! Наше поздравлье. Jавльам Вама, од полазка мога из Тополе 31 jyлиja с вojcком [111] Делиграду и 4 августа jecaм дошао у Jасику на Мораву, а у исти час додже ми писмо од Делиграда: несреhна обстоjателства, коjе народ толико време 36 дана непрестано ватра траjала, и даньу и ноhу, и у нужди морали су из Делиграда изиhи и сву мунициjу и снагу и топове оставити 1 И сада наша воjска проча из ови шанцева морала je сасвим натраг ретерирати. И 4 августа увече jecy све топове и мунициjу спремили и пошли овамо на Мораву, али турски шпjуни претисли и брже Турком доказали, и наша вojcкa ниjе ни jeдaн пушкомет од логора се помакла, а Турци ома за ньима поhу и сву ноh терали се и господара Миленкови 3 топа отели и г. Вуjчини (Вуйица Вуличевич) два топа, и сву мунициjу. И толика кола отеше од 30 топова наши, што смо имали кoje у Делиграду, кoje у ови логори. Само 8 топова што смо избавили, а 22 топа нам je сад одузето. Ту je наша сва крепост и снага пропала и данас ваздан битку имамо. Koje су се наши 3 000 льуди застали код Расине, умуасери Турци са сви страна, обколише усред польа, a ja сад полазим са свом вojcком да и курталисавам. А за 7000 Турака одоше у вилаajeт да робе и сад на све стране провалите и поробише и попалише. Док ми ову браhу курталишемо, они могу и у Београд доhи. A ja Вама непрестано толико пута писа и усмено говори да пишете господину генерал фелт-маршалу да би се смиловао на оваj народ и к нама Делиграду индата неколико вojскe да пошлье. А Ви ja не знам шта учинисте и сад ово бог зна на чиjy je душу греи. Koje и одсад да може ускоро до 5 и 6 дана што вojcкe у помоh допи у Джyпpиjy да би oвaj народ одржали. Ако ускоро не додже нам помоhи веhе после вajдa неhе бити, и сасвим he оваj народ пропасти, и одсад греи на Вашу душу за оваj народ што hе немилостиво пропасти. А ми се биjемо и трудисмо што болье могосмо и до каплье крви докле jедан траjемо, али фаjда ниjе. Сасвим je турска сила навалила. Него, за име бога, ако икада миелите нама помоhи, сад помоhи дajтe, ако не миелите оно веhе што би, би или нам одкажите да гледамо на кojи начин како hемо живети, а што крепости имадосмо свет нам Турци отеше и одсад грей све на Вашу душу. На оваj народ толко Ваше обешчанье данас воjска иде к нама у помоh, сутра иде, и овде су прешли и онде су прешли, а нигде се joш побили нису с Турцима, а оволику силу турску на нас напутише. И сад да оhете, можете нам помоhи да ускоро воjска додже у помоh. Ако не пошльете вojcкe oвaj народ пропаде. Зашто ову ноh идуhи путем страшна битка била, кoje су наши млого изгинули неописано. И за Миленка ништа не знамо, топови му одузети, а ньега нема. Чини ми се и он je погинуо, али joш ja тачно не знамо, кojи субилиблизу ньега. Ови доджоше, а ньега нема да додже, не знамо куд je, а умуасери кажу ниjе и нема га 2.

Со тим остаjу с високопочитаниjем и преданостиjу вашего превозходителства, милостивеjшаго гocyдapja мojeгo слуга покорни

Кара Георгиjе Петровиh,

верховни предводитель народа сербск[аго]

А потом jавльам Вама и аманет Вама предаем мога Алексу, немоjте га од себе оставити, кудегод Ви поджете, зашто ja, бог зна, оhу ли га више очима видити или неhу.

Кара Джордже Петровиh

в[ерховни] п[редводитель] н[арода] с[ербскаго]

ЦГВИА СССР, ф. ВУА д. 394, ч. 7, л. 358 и об., 370 и об.


Комментарии

1 Продвигаясь в глубь сербской территории после отступления сербских войск от Ниша, турецкие войска в конце июня окружили Делиград, но не приступили сразу же к штурму города. Бои за Делиград, который обороняло 9 тыс. сербов, продолжались восемь дней и носили очень тяжелый характер. Только после того как сербские войска убедились в невозможности дальнейшей обороны, они ночью со 2 на 3 августа оставили свои позиции и переправились через Мораву, надеясь там задержать дальнейшее турецкое наступление. В боях за Делиград погибло несколько тысяч турецких и сербских солдат. Поражению сербов способствовали распри между повстанческими воеводами Милоем Петровичем и Младеном Миловановичем, с одной стороны, и Петром Добринацем и Велько Петровичем, с другой (см.: Петров A.Н. Война России с Турцией..., т. II, с. 288—293; Арсеииjевидж-Баталака Л. Историjа српског устанка, кнь. 2, с. 606).

2 Миленко Стойкович со своим отрядом ушел из Делиграда еще до его падения. Когда же турецкие войска продвинулись вдоль долины Моравы до Пожареваца, разделив тем самым территорию Сербии на две части, он укрепился в крепости Пореч на Дунае и, таким образом, некоторое время Карагеоргий не имел о нем никаких сведений (Джорджевuh M. Подлитичка историjа Србиjе..., с. 255).

Главная страница  | Обратная связь
COPYRIGHT © 2008-2019  All Rights Reserved.