Мобильная версия сайта |  RSS
 Обратная связь
DrevLit.Ru - ДревЛит - древние рукописи, манускрипты, документы и тексты
   
<<Вернуться назад

№ 100

Письмо сербских воевод М. Станковича, И. Стефановича, Р. Николаевича и И. Момировича П. И. Багратиону с просьбой перевести русские войска за Дунай и оказать помощь сербам

11 августа 1809 г. Поречка Река

Ваше превосходителство, милостивиj господине! Ми смо принуждени и по прилики доста и победжени од непрщательа зa кoje не двоjимо да нисте досада за наше границе од стране Ниша разумели што се je случило и без прилике принуждило се зато и ми од такови нам неподобии случаjа имали смо се побунити и оставити она места где нам je потребно било чувати, и у тому, може бити, да hемо се Вама замерити што смо се овако замутили [115] и места оставили. Зато дакле ja сам Берзу (Брза Паланка) оставио, како што Вам je познато може бити, к тому и г. Joвa оставио je Теките 1. И он истим начином дошао je овди и соjединили смо се с воjскама на ово jeдно место и, надеждуhи се на самое обешчание государа Александра к сербскому роду да неhе народ упропастити, а као од своего обештаниjа и покровителства одреhи се. Зато ми, надеждуhи се на его величество и покровителство, стojимo joштe у надежди. Но Вас, вишним богом молеhи и Ваше у Сербиjи достозаслуженое име славеhи, надамо се да hете нам с овим нашим писмодавцу известие учинити. Хоhемо ли jоште као у jeдногa цара надати се или да смо сасвим од тога одпали или нисмо, то ваше милостивое превосходителство може као jедном победженом народу назначити, jep6o ми смо ради опет знати, стоjе ли Ваше команде по Валахиjи поред Дунава, гди су и биле против неприjательа и, ако je што воjске од его величества государа за овамо по обешчаниjу одреджено да гди Дунаj овамо преhе, за кoje ми Вас уверамо да бисмо у таковом известиjу као jeдaн поплашени народ на Турке гди заповедите на Дунаву ударили и с Вами састали се и при тому са свим народом били бисмо Ваши поданици и сваку уредбу и заповест од Вас ожидавали. Зато можете без сумньениjа уверени бити, само да не бисмо сасвим народ изгубили и опет под иго турско подпаднули какогод што се и надеждуемо да нас неhе государ као jeднy сиротиньу упропастити но да. hе се ньегово царское обешчание исполнити. Зато ако би сада штогод од тога било могао би се народ спасти нападениjа неприjательска без приличности ако ли не будне хоhемо се скоро упропастити сасвим. А ово што овди говоримо да сав народ сербски неhе рад и тому подан бити, то ништа не двоjимo, то би све равно било и jединодушно само да покровителство може се наhи.

Зато изволите учинити нам известиjе и сузе наше мало утолити. Заостаjемо у великоj смутни и плакадуhи и надеждуhи се на покровителство од Вас известиjа ожидаваjуhи и овди до известила зaдepжaвajyhи се с народом у согласиjу Ваши поданици бити.

[Печать М. Станковича] Михаjил Станковиh

[Печать Й. Стефановича] Joaн Стефановиh

Радован Hиколajeвиh

Иван Момировиh

ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 394, ч. 7, л. 281 и об., 286. Подлинник.


Комментарии

1 Под «я» имеется в виду воевода Миша Станкович Карапанджич из Крайны; воевода Йован Стефанович командовал войсками, занимавшими важную позицию Текие на Дунае. Карапанджич оставил Брзу Паланку, а Стефанович оставил Текие; таким образом сербские войска отошли из всей излучины Дуная восточнее Пореча, что еще больше затруднило и без того сложную связь сербов с русскими войсками в Валахии.

Главная страница  | Обратная связь
COPYRIGHT © 2008-2019  All Rights Reserved.