Мобильная версия сайта |  RSS
 Обратная связь
DrevLit.Ru - ДревЛит - древние рукописи, манускрипты, документы и тексты
   
<<Вернуться назад

№ 271

Письмо Правительствующего совета сербского М. Стойковичу с опасениями по поводу продажи Сербии и Боснии Австрии за долги

16 июля 1807 г.

Благородниj господару Миленко, нам льубезнопочитаемиj! Не можемо нропустити да Вам, кojи сте ту, поближе под приjетельа наши, не jавимо новине, кoje си овде чyjy. А вы hете тамо може бити и поболье знати или барем моhиhе оное г. генерала московского испитати, зна ли он. Само господару Миленку ове новине.

Пише нам из Цесариjе jeдан приjетель и човек господар, кojи се свуда меша са господом и са великие офицери, а наш je прави приjетель: у Цесариjи, от берега на Дунав воjска и зajpa и целиj округ за воjску спрема се: па хоhе у Cp6иjy да преhе. И то ради тога узрока, што кажу да je турски цар дужан био цесару 80 милиона и да je у тaj дуг Цесару сада дао Србиjу и Босну. А Цесар питао Бонапарту французског, je ли му слободно узети то, што цар даjе. И Бонапарт подписав да узме.

Та тако наш приjетель нам нише. А ми не знамо како je, jep от московске стране ни кльиче, ни абера немамо да знати можемо што се ради, што ли се yгaджy. Поше ли што Чардаклиjа и [Jepeмиja?] На како било да било. Ми без г. министра московског неhемо ништа моhи угодити, jep слабо се тко с нама разговара. A 6ojимo се да се г. Родофиникин чeкajyhи гди hе се састати са господаром Георгиом.

Не задоцниjе поhе (Так в тексте) може бити доhи, кад све буде свршено и онда hе бити бадава договарати се и угаджати. Зато глeдajтe барем да нам пише г. Радофиникин шта се ради на кога кojy ли руку да и ми знамо зараниjе ако не може joш доhи. Зашто ми сада cтojимo као у мраку. Како може турски цар нас у дуг cвoj дати, кад ми нисмо ньегова paja. Како ми мисле цесар овамо преhи, без знаньа московског, каде смо ми, друзи — соjузници московский. То Москов мора знати нajпpe, пак чиjи били да били. Само дaje с нашим договором да нам толика мука не буде бадава. Гди je Jepeмиja и Гаврило? Зашто они не иcпитyjy тамо господу генерале за свакиj кpaj и да нам пишу. А ми би им на свашта отговорили како што може бити.

Со том Вас льубезно сви поздравльамо и ocтajeмо с почитаниjем, у Смедереву 16-го jyлиja 1807

Совет Народниj

АВПР, ф. Канцелярия, 1807 г., д. 1886, л. 74—75. Частично опубл.: Вукиhевиh М. Kapaджopджe, кнь. 2, с. 574—580. Опубл.: Први српски устанак. . ., кнь. 1, с. 278—279.

Главная страница  | Обратная связь
COPYRIGHT © 2008-2019  All Rights Reserved.